Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 16.767.155 € 377 € 37,80 %
Despeses corrents en béns i serveis 15.768.432 € 355 € 35,55 %
Despeses financeres 313.100 € 7 € 0,71 %
Transferències corrents 4.306.513 € 97 € 9,71 %
Fons de contingència i altres imprevistos 202.000 € 5 € 0,46 %
Inversions reals 3.698.662 € 83 € 8,34 %
Transferències de capital 235.750 € 5 € 0,53 %
Actius financers 86.500 € 2 € 0,20 %
Passius financers 2.975.213 € 67 € 6,71 %
Total 44.353.325 € 997,29 €

Cerca una partida específica