Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 16.767.155,00 € 373,77 € 34,92 %
Despeses corrents en béns i serveis 15.768.432,00 € 351,50 € 32,84 %
Despeses financeres 313.100,00 € 6,98 € 0,65 %
Transferències corrents 4.306.513,00 € 96,00 € 8,97 %
Fons de contingència i altres imprevistos 202.000,00 € 4,50 € 0,42 %
Inversions reals 3.660.062,00 € 81,59 € 7,62 %
Transferències de capital 235.750,00 € 5,26 € 0,49 %
Actius financers 86.500,00 € 1,93 € 0,18 %
Passius financers 2.975.213,00 € 66,32 € 6,20 %
Total 44.353.325,00 € 988,71 €

Cerca una partida específica