Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.475.000,00 € 463,26 € 46,77 %
Impostos indirectes 635.000,00 € 14,37 € 1,45 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.304.430,00 € 120,02 € 12,12 %
Transferències corrents 10.787.834,00 € 244,08 € 24,64 %
Ingressos patrimonials 642.700,00 € 14,54 € 1,47 %
Transferències de capital 1.545.000,00 € 34,96 € 3,53 %
Actius financers 86.500,00 € 1,96 € 0,20 %
Passius financers 4.304.446,00 € 97,39 € 9,83 %
Total 43.780.910,00 € 990,56 €

Cerca una partida específica