Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.988.115,00 € 471,92 € 46,70 %
Impostos indirectes 950.000,00 € 21,36 € 2,11 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.507.860,00 € 123,84 € 12,26 %
Transferències corrents 11.017.375,00 € 247,73 € 24,52 %
Ingressos patrimonials 654.038,00 € 14,71 € 1,46 %
Transferències de capital 2.345.000,00 € 52,73 € 5,22 %
Actius financers 86.500,00 € 1,94 € 0,19 %
Passius financers 3.390.000,00 € 76,22 € 7,54 %
Total 44.938.888,00 € 1.010,45 €

Cerca una partida específica