Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica l’esborrany del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert amb l'oposició i els veïns i veïnes. Entre tots i totes podem elaborar el pressupost més adient per a Sant Feliu de Llobregat.

Última actualització: 27 novembre 2021.

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2022

Despesa per habitant

1.037,16 €
0,64 % més vs anterior

Despesa total

47,16 M€
0,64 % més vs anterior

Estalviament net

0 €
100,00 % menys vs 2021

Nivell d'endeutament

31,89 €
1,94 % menys vs 2021

Capacitat d'autofinançament

66.9 %
2,02 % menys vs 2021

Proposta per al 2022

Quantitat % s/ Total vs. anterior
Despeses de personal Òrgans de govern 488.170,40 € 1,04%
+ 0,86%
Personal eventual 363.313,05 € 0,77%
-0,68%
Personal funcionari 7.533.508,05 € 15,98%
+ 0,09%
Personal laboral 5.087.484,10 € 10,79%
-2,11%
Un altre personal 78.618,45 € 0,17%
-5,02%
Incentius al rendiment 484.034,95 € 1,03%
+ 80,93%
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 4.176.871,00 € 8,86%
+ 3,54%
Despeses corrents en béns i serveis Arrendaments i cànons 671.774,00 € 1,42%
-4,07%
Reparacions, manteniment i conservació 977.017,00 € 2,07%
-4,35%
Material, subministraments i d'altres 15.700.998,00 € 33,30%
+ 7,40%
Indemnitzacions per raó del servei 100.150,00 € 0,21%
+ 5,17%
Despeses financeres De préstecs i altres operacions financeres en € 101.500,00 € 0,22%
-32,15%
De dipòsits, fiances i d'altres 46.000,00 € 0,10%
+ 31,43%
Transferències corrents A entitats locals 2.618.380,00 € 5,55%
+ 3,52%
A empreses privades 203.610,00 € 0,43%
-33,94%
A famílies i institucions sense ànim de lucre 1.789.322,00 € 3,79%
-1,72%
Fons de contingència i altres imprevistos Fons de contingència d'execució pressupostària 479.000,00 € 1,02%
+ 128,46%
Inversions reals Inversions reposició infraest. i béns ús general 2.027.453,00 € 4,30%
+ 45,52%
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 95.000,00 € 0,20%
-77,93%
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 828.027,00 € 1,76%
-61,03%
Despeses en inversions de caràcter immaterial 305.000,00 € 0,65%
-37,46%
Despeses en inversions de béns patrimonials 0,00 € 0,00%
-100,00%
Transferències de capital A entitats locals 108.755,00 € 0,23%
-5,43%
A famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00 € 0,00%
-100,00%
Actius financers Concessió de préstecs fora del sector públic 86.500,00 € 0,18%
0,00%
Passius financers Amortització de préstecs i d'operacions en euros 2.806.218,00 € 5,95%
+ 13,67%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 2.907.218,00 € 63,94 € 6,17 %
Serveis públics bàsics 15.921.859,85 € 350,18 € 33,76 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.298.087,40 € 116,53 € 11,24 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.767.060,40 € 148,83 € 14,35 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.792.348,60 € 61,41 € 5,92 %
Actuacions de caràcter general 13.470.129,75 € 296,26 € 28,56 %
Total 47.156.704,00 € 1.037,16 €