Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica l’esborrany del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert amb l'oposició i els veïns i veïnes. Entre tots i totes podem elaborar el pressupost més adient per a Sant Feliu de Llobregat.

Última actualització: 27 maig 2019.

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2019

Despesa per habitant

997,29 €
0 vs 2018

Despesa total

44,35 M€
0 vs 2018

Estalviament net

13.412 €
0 vs 2018

Nivell d'endeutament

40,72 €
0 vs 2018

Capacitat d'autofinançament

69.3 %
0 vs 2018

Proposta per al 2019

Quantitat % s/ Total vs. 2018
Despeses de personal Òrgans de govern 420.993 € 0,95%
-8,33%
Personal eventual 352.272 € 0,79%
+ 21,84%
Personal funcionari 6.708.436 € 15,12%
+ 1,84%
Personal laboral 5.091.362 € 11,48%
+ 6,92%
Un altre personal 121.222 € 0,27%
-67,24%
Incentius al rendiment 509.390 € 1,15%
-13,34%
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 3.563.480 € 8,03%
+ 2,63%
Despeses corrents en béns i serveis Arrendaments i cànons 681.873 € 1,54%
-0,46%
Reparacions, manteniment i conservació 992.727 € 2,24%
+ 12,32%
Material, subministraments i d'altres 13.984.442 € 31,53%
+ 5,26%
Indemnitzacions per raó del servei 109.390 € 0,25%
+ 0,15%
Despeses financeres De préstecs i altres operacions financeres en € 288.100 € 0,65%
-16,05%
De dipòsits, fiances i d'altres 25.000 € 0,06%
+ 66,67%
Transferències corrents A entitats locals 2.349.329 € 5,30%
+ 6,82%
A empreses privades 291.000 € 0,66%
-25,88%
A famílies i institucions sense ànim de lucre 1.666.184 € 3,76%
+ 11,65%
Fons de contingència i altres imprevistos Fons de contingència d'execució pressupostària 202.000 € 0,46%
+ 4,78%
Inversions reals Inversions reposició infraest. i béns ús general 912.200 € 2,06%
-32,63%
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 459.100 € 1,04%
-69,71%
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 2.157.200 € 4,86%
-9,14%
Despeses en inversions de caràcter immaterial 170.162 € 0,38%
-37,18%
Transferències de capital A entitats locals 35.000 € 0,08%
-63,59%
A famílies i institucions sense ànim de lucre 200.750 € 0,45%
+ 46,63%
Actius financers Concessió de préstecs fora del sector públic 86.500 € 0,20%
0,00%
Passius financers Amortització de préstecs i d'operacions en euros 2.975.213 € 6,71%
-9,15%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.238.313 € 73 € 7,30 %
Serveis públics bàsics 13.302.239 € 299 € 29,99 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.090.640 € 114 € 11,48 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 8.900.248 € 200 € 20,07 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.484.236 € 56 € 5,60 %
Actuacions de caràcter general 11.337.650 € 255 € 25,56 %
Total 44.353.325 € 997,29 €

Cerca una partida específica