Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica l’esborrany del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert amb l'oposició i els veïns i veïnes. Entre tots i totes podem elaborar el pressupost més adient per a Sant Feliu de Llobregat.

Última actualització: 27 novembre 2021.

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2022

Ingressos per habitant

1.037,16 €
0,64 % més vs anterior

Ingrés total

47,16 M€
0,64 % més vs anterior

Estalviament net

0 €
100,00 % menys vs 2021

Nivell d'endeutament

31,89 €
1,94 % menys vs 2021

Capacitat d'autofinançament

66.9 %
2,02 % menys vs 2021

Proposta per al 2022

Quantitat % s/ Total vs. anterior
Impostos directes Impostos sobre el capital 20.214.240,00 € 42,87%
+ 4,12%
Impost sobre activitats econòmiques 2.035.000,00 € 4,32%
+ 0,25%
Impostos indirectes Altres impostos indirectes 825.000,00 € 1,75%
+ 3,13%
Taxes, preus públics i altres ingressos Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 1.255.200,00 € 2,66%
+ 3,31%
Taxes per activitats de competència local 715.000,00 € 1,52%
-21,08%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 1.980.025,00 € 4,20%
+ 3,55%
Preus públics 1.152.400,00 € 2,44%
+ 4,44%
Vendes 351.000,00 € 0,74%
+ 4,40%
Reintegraments d'operacions corrents 55.000,00 € 0,12%
+ 17,02%
Altres ingressos 656.500,00 € 1,39%
-56,43%
Transferències corrents De l'Administració de l'Estat 9.804.100,00 € 20,79%
+ 8,82%
De comunitats autònomes 1.960.000,00 € 4,16%
+ 4,30%
D'entitats locals 2.102.710,00 € 4,46%
+ 3,04%
De l'exterior 130.794,00 € 0,28%
Ingressos patrimonials Interessos de dipòsits 0,00 € 0,00%
-100,00%
Rendes de béns immobles 20.000,00 € 0,04%
+ 33,33%
Productes de concessions i aprofitaments especials 449.000,00 € 0,95%
-31,27%
Transferències de capital De comunitats autònomes 126.415,00 € 0,27%
D'entitats locals 737.820,00 € 1,56%
-48,47%
Actius financers Reint. de préstecs de fora del sector públic 86.500,00 € 0,18%
0,00%
Passius financers Préstecs rebuts en euros 2.500.000,00 € 5,30%
+ 1,27%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 2.907.218,00 € 63,94 € 6,17 %
Serveis públics bàsics 15.921.859,85 € 350,18 € 33,76 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.298.087,40 € 116,53 € 11,24 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 6.767.060,40 € 148,83 € 14,35 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.792.348,60 € 61,41 € 5,92 %
Actuacions de caràcter general 13.470.129,75 € 296,26 € 28,56 %
Total 47.156.704,00 € 1.037,16 €