Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica l’esborrany del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert amb l'oposició i els veïns i veïnes. Entre tots i totes podem elaborar el pressupost més adient per a Sant Feliu de Llobregat.

Última actualització: 17 novembre 2018.

Els principals ingressos i despeses del teu Sant Feliu de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2019

Despesa per habitant

1.002,6 €
2,03 % menys vs 2018

Despesa total

44,3 M€
2,03 % menys vs 2018

Estalviament net

15,3 €
7,45 % menys vs 2018

Nivell d'endeutament

40,7 €
3,02 % menys vs 2018

Capacitat d'autofinançament

69,3 €
1,23 % menys vs 2018

Proposta per al 2019

Quantitat % s/ Total vs. 2018
Impostos directes Impostos sobre el capital 19.053.600 € 43.0 %
+ 0,08%
Impost sobre activitats econòmiques 1.965.000 € 4.43 %
+ 0,77%
Impostos indirectes Altres impostos indirectes 1.060.000 € 2.39 %
+ 11,58%
Taxes, preus públics i altres ingressos Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 1.040.000 € 2.35 %
-0,95%
Taxes per activitats de competència local 980.000 € 2.21 %
+ 31,54%
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 1.698.000 € 3.83 %
-0,32%
Preus públics 1.245.300 € 2.81 %
+ 8,44%
Vendes 310.100 € 0.7 %
+ 10,51%
Reintegraments d'operacions corrents 43.000 € 0.1 %
+ 13,16%
Altres ingressos 566.300 € 1.28 %
+ 4,41%
Transferències corrents De l'Administració de l'Estat 9.123.150 € 20.59 %
+ 8,55%
De comunitats autònomes 1.693.000 € 3.82 %
+ 9,35%
D'entitats locals 925.600 € 2.09 %
-13,03%
Ingressos patrimonials Interessos de dipòsits 100 € 0.0 %
-50,00%
Rendes de béns immobles 13.500 € 0.03 %
0,00%
Productes de concessions i aprofitaments especials 629.175 € 1.42 %
-1,74%
Transferències de capital D'entitats locals 1.485.303 € 3.35 %
-36,66%
Actius financers Reint. de préstecs de fora del sector públic 86.500 € 0.2 %
0,00%
Passius financers Préstecs rebuts en euros 2.397.097 € 5.41 %
-29,29%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.238.313 € 73 € 7,31 %
Serveis públics bàsics 13.302.239 € 301 € 30,02 %
Actuacions de protecció i promoció social 5.090.640 € 115 € 11,49 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 8.900.248 € 201 € 20,08 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.445.636 € 55 € 5,52 %
Actuacions de caràcter general 11.337.650 € 257 € 25,58 %
Total 44.314.725 € 1.002,64 €

Cerca una partida específica