Elaboració del pressupost

L'equip de govern publica l’esborrany del pressupost del pròxim exercici per compartir en obert amb l'oposició i els veïns i veïnes. Entre tots i totes podem elaborar el pressupost més adient per a Sant Feliu de Llobregat.

Última actualització: 17 Novembre 2017.

Personaliza

Els principals ingressos i despeses del teu ajuntament

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Les dades

Així canviarà el pressupost del proper exercici

Proposta per al 2018

Despesa per habitant

1.019,3 €
2,85 % més vs 2017

Despesa total

44,9 M€
2,85 % més vs 2017

Estalviament net

17,3 €
6,28 % més vs 2017

Nivell d'endeutament

45,8 €
3,25 % menys vs 2017

Capacitat d'autofinançament

70,2 €
0,52 % més vs 2017

Proposta per al 2018

Quantitat % s/ Total vs. 2017
Deute públic Deute públic 3.598.090 € 8.01 %
+ 12,75%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 2.920.027 € 6.5 %
+ 1,12%
Habitatge i urbanisme 4.819.718 € 10.73 %
+ 8,26%
Benestar comunitari 3.435.495 € 7.64 %
-27,99%
Medi ambient 1.737.200 € 3.87 %
-8,36%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 66.246 € 0.15 %
-24,20%
Serveis socials i promoció social 3.632.873 € 8.08 %
+ 8,24%
Foment de l'ocupació 1.213.403 € 2.7 %
+ 13,51%
Producció de béns públics de caràcter preferent Salut 85.867 € 0.19 %
-38,85%
Educació 3.706.339 € 8.25 %
+ 16,34%
Cultura 3.595.712 € 8.0 %
+ 1,65%
Esport 1.886.975 € 4.2 %
+ 65,98%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria 359.391 € 0.8 %
-8,84%
Transport públic 232.618 € 0.52 %
+ 4,49%
Infraestructures 1.359.000 € 3.02 %
-28,28%
Altres actuacions de caràcter econòmic 582.224 € 1.3 %
+ 3,26%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.549.264 € 3.45 %
+ 18,51%
Serveis de caràcter general 7.189.830 € 16.0 %
+ 14,62%
Administració financera i tributària 920.787 € 2.05 %
-28,02%
Transferències a altres administracions públiques 2.047.830 € 4.56 %
-0,05%

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.598.090 € 82 € 8,01 %
Serveis públics bàsics 12.912.440 € 293 € 28,73 %
Actuacions de protecció i promoció social 4.912.522 € 111 € 10,93 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 9.274.893 € 210 € 20,64 %
Actuacions de caràcter econòmic 2.533.233 € 57 € 5,64 %
Actuacions de caràcter general 11.707.710 € 266 € 26,05 %
Total 44.938.888 € 1.019,35 €

Cerca una partida específica