Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 20.569.650,00 € 466,58 € 46,40 %
Impostos indirectes 870.000,00 € 19,73 € 1,96 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 5.219.240,00 € 118,39 € 11,77 %
Transferències corrents 10.807.614,00 € 245,15 € 24,38 %
Ingressos patrimonials 663.400,00 € 15,05 € 1,50 %
Transferències de capital 3.079.129,00 € 69,84 € 6,95 %
Actius financers 86.500,00 € 1,96 € 0,20 %
Passius financers 3.034.150,00 € 68,82 € 6,84 %
Total 44.329.683,00 € 1.005,53 €