Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

27,17 €

Pressupost inicial

1,22 M€

% sobre el total del press.

2,75 %

Mitjana despesa provincial

1,95 M€

Sobre aquesta partida

Totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'Ajuntament. Per exemple, despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; tributs, formació i actualització de padrons fiscals. També s’inclouen les referents a la construcció i millora d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 41,63% 507.433,55 €
Gestió del patrimoni 22,97% 280.000 €
Gestió del deute i de la tresoreria 35,39% 431.400 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,59% 506.933,55 €
Despeses corrents en béns i serveis 31,33% 381.900 €
Despeses financeres 4,10% 50.000 €
Inversions reals 22,97% 280.000 €

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació