T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

47,95 €

Pressupost inicial

2,19 M€

% sobre el total del press.

4,38 %

Mitjana ingrés provincial

1,35 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a l’ús privat o l'aprofitament especial del domini públic local. Per exemple, les taxes per guals, ocupació de via pública, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 29,70% 650.000 €
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 29,70% 650.000 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 40,60% 888.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació