T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

35,67 €

Pressupost inicial

1,54 M€

% sobre el total del press.

4,27 %

Mitjana ingrés provincial

864.110,22 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a l’ús privat o l'aprofitament especial del domini públic local. Per exemple, les taxes per guals, ocupació de via pública, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 35,16% 540.420,14 €
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 41,64% 640.000 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 23,21% 356.732,94 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Suficient informació?

Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem

Demana més informació